Начало

Катедрата е водеща в обучението на студенти от специалностите „Комуникационна техника и технологии“ и „Компютърни системи и технологии“ в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ по магистърска програма „Компютърни системи и технологии“. Формата на обучение е редовна. В катедрата могат да се обучават докторанти по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

В катедрата работят 13 преподаватели, от които 1 професор, 5 доценти, 2 гл. ас. доктор, 1 асистент, 2 преподаватели и 2 докгоранти.

Катедрата провежда научноизследователска дейност в следните направления:

  • Симулиране и анализ на високоскоростни компютърни мрежи;
  • Цифрова обработка на сигнали (DSP);
  • Безжични индустриални комуникации;
  • Безжични сензорни мрежи и системи;
  • Методи и алгоритми за изследване на комуникационни мрежи;
  • Ниско скоростни комуникационни мрежи;
  • Проектиране и изследване на електронни системи за измерване, контрол, мониторинг и подобряване параметрите на технологични процеси;
  • Проектиране и изследване на компютърно базирани измервателни системи;
  • Внедряване на нови образователни технологии в учебния процес, базирани на съвременни информационни и компютърни системи;
  • Интернет на нещата (IoT).

Катедрата разполага с учебни лаборатории, компютърни зали и технологични лаборатории за практическо обучение.

Катедрата поддържа тесни връзки с промишлеността в региона и сродни катедри в други Университети в страната.